Eturia 16 ani

Tombola aniversara Regulament

Tombola aniversara Eturia 16 ani

Regulamentul Campaniei Aniversare Sweet 16 Eturia

Campania Aniversara Sweet 16 Eturia, denumită în continuare „Campania”, se va derula în condițiile prevăzute în prezentul document:

Secțiunea 1 - ORGANIZATORUL campaniei

1.1 ORGANIZATORUL Campaniei Aniversare Sweet 16 este S.C. ETURIA S.R.L. cu sediul in Piatra Neamt, str. 1 Decembrie 1918, Nr.58, jud. Neamt, avand un Capital Social de 50.000 RON,inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J27/908/2007, avand CUI nr RO 22067680, avand cont nr.RO85BRDE280SV22577202800 deschis la BRD Piatra Neamt, titulara a Licentei de turism nr. 1362 / 05.03.2019, pentru Agentie denumita in continuare ORGANIZATOR.

Secțiunea 2 - Durata Campaniei, aria de desfașurare și produsele participante

2.1 Campania se va desfășura pe întreg teritoriul României, în perioada 01.06- 30.06.2023, urmând a fi organizată și desfășurată în sediile agentiei si pe website-ul www.eturia.ro, (unde se pot afla detalii despre Campanie), conform mecanismului Campaniei (Secțiunea 3 din prezentul document).

2.2 În situația în care ORGANIZATORUL decide să scurteze/să prelungească această Campanie, se va incheia un act aditional la prezentul Regulament, iar acest fapt va fi adus la cunoștința participanților prin publicarea informației pe site-ul “www.eturia.ro” sau prin afișare in sedii, cu cel puțin 1 zi înainte de intrarea în vigoare a modificărilor.

2.3 Produsele participante la Campanie sunt Pachetele de vacanta disponibile pe www.eturia.ro.

2.4 Prezentul document este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant.

2.5 Pentru detalii privind Campania, participanții pot solicita informatii sau pot consulta in mod gratuit, prezentul document, după cum urmează:
a) adresandu-se sediilor Eturia din Bucuresti si Piatra Neamt
b) accesând website-ul Organizatorului (www.eturia.ro)
c) utilizand adresa de e-mail marketing@eturia.ro.

Sectiunea 3 - Dreptul de participare. Mecanismul Campaniei

3.1 a) La Campanie pot participa toate persoanele fizice care achiziționează in perioada 01.06-30.06.2023 pachetele de vacanta de pe website-ul Eturia in valoare de minimum 1600 eur/ persoana.
b) respectă condițiile din prezentul document

3.2 Nu pot participa la Campanie salariații ORGANIZATORULUI si ale celorlalte entități juridice implicate în organizarea și derularea Campaniei, precum si membrii familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie, rude de gradul I).

3.3 Participarea la Campanie este gratuită.

3.4. La aceasta Campanie Promotionala poate participa orice persoana fizica (conform articolului 3.1.), care se inscrie in Campanie respectand in totalitate prevederile prezentului Regulament Oficial, pe baza facturii fiscale de achizitie, indiferent de forma juridica a persoanei care face achizitia (persoana fizica, persoana juridica, persoana fizica autorizata, intreprinderile individuale, etc).

3.5 Pentru facturile emise pe persoana juridica, inscrierea in Campanie este obligatoriu sa fie facuta pe persoana fizica inscrisa in rubrica, Imputernicit, Cumparator sau Beneficiar din factura fiscala.

3.6 Organizatorul si celelalte entitati juridice implicate in organizarea si derularea prezentei Campanii nu isi asuma responsabilitatea si nu pot fi atrase in litigii ce pot aparea intre partenerii, asociatii, actionarii, colaboratorii si/sau angajatii etc. unei societati comerciale/entitati juridice in legatura cu inscrierea in Campanie a unei persoane fizice care isi asuma dreptul de posesie asupra Cadoului primit in urma inscrierii in Campanie, cu o factura fiscala emisa pentru respectiva entitate juridica.

3.7 Toate litigiile aparute, in timpul sau oricand dupa terminarea Campaniei, intre membrii unei entitati juridice referitoare la dreptul persoanelor fizice de a se inscrie in Campanie cu facturile fiscale emise pentru respectiva entitate juridica se vor solutiona fara implicarea Organizatorului. Persoana fizica care a efectuat inscrierea in Campanie este pe deplin responsabila legal, moral si fiscal pentru toate drepturile si obligatiile ce decurg din efectuarea inscrierii ce presupune si inregistrarea facturii fiscale emisa pe numele unei persoane juridice.

3.8 La cererea scrisa a unui administrator a unei entitati juridice, calitate ce trebuie demonstrata cu documente, de a elimina din baza de date a Campaniei o inscriere a unei persoane fizice care foloseste o factura fiscala pe entitatea juridica pe care acesta o reprezinta, Organizatorul va duce la indeplinire solicitarea acestuia, persoana fizica inscrisa urmand a-si pierde dreptul de inscriere. Organizatorul va duce la indeplinire solicitarea de tipul celei mentionate anterior daca si numai daca aceasta este primita de catre Organizator in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data inregistrarii inscrierii respective in Campanie.

3.9 La aceasta Campanie Promotionala nu pot participa persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani impliniti pana la data achizitionarii produsului participant. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor care nu au implinit varsta minima acceptata conform prezentului Regulament.

Secțiunea 4 – Premiile Campaniei

4.1 Premiile oferite in cadrul Campaniei constau in:
a. 8 bilete duble (castigator si insotitor).
b. Castigatorii vor putea alege intre bilete de avion cu urmatoarele destinatii si plecari: Franta (Nice 10.09), Spania (Palma de Mallorca 02.09) si Italia (Catania 03.09).
c. Valoarea neta a celor 8 bilete duble este de 5760 euro.

Secțiunea 5 - Conditii de acordare a premiilor

5.1 Clientii eligibili trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) Sa fi respectat conditiile mentionate in prezentul Regulament al Campaniei
b) Sa fi respectat si indeplinit toate conditiile de participare enumerate la art. 3 al prezentului Regulament
c) Sa nu fii intervenit decesul clientului anterior tragerii la sorti
d) Sa nu existe dovezi sau suspiciuni de frauda
f) Sa detina un numar de telefon valabil sau adresa de email valabila inregistrate in sistemul informatic al ORGANIZATORULui

5.2 Verificarea intrunirii conditiilor de eligibilitate prezentate la art 5.1 de mai sus, necesare acordarii premiilor, se va face in perioada 01.07-10.07.2023. In cazul in care nu indeplineste conditiile de eligibilitate, clientul desemnat castigator in urma tragerii la sorti va pierde dreptul de a solicita premiul castigat, iar premiul va fi acordat primei Rezerve generate prin extragere aleatorie.

5.3 Fiecare castigator trebuie sa confirme acceptarea premiului, in caz contrar, premiul va fi acordat uneia dintre Rezerve, in ordinea extragerii.

Secțiunea 6- Tragerea la sorti a castigatorilor si acordarea premiilor

6.1 Modalitatea aleasa de Organizator pentru desemnarea castigatorilor premiilor acordate in prezenta Campanie este tragerea la sorti electronica, care va fi efectuata in mod aleatoriu. ORGANIZATORUL va organiza o singura tragere la sorti, pentru toate premiile acordate in cadrul Campaniei.

6.2 La tragerea la sorti electronica vor participa clientii care indeplinesc conditiile de la Art 3 si art. 5.

6.3 Tragerea la sorti electronica se desfasoara in conformitate cu legile si reglementarile din Romania si va avea loc pe data 12.07.2023

6.4 Tragerea la sorti electronica pentru premiile din cadrul Campaniei presupune folosirea unui program de calculator cu distribuire si extragere aleatorie (ex www.random.org), care va selecta castigatorii si rezervele dintr-o baza de date ce contine toate inscrierile valide in Campanie.

6.5 Participantii la Campanie vor fi desemnati potentiali Castigatori sau Rezerve, cu garantarea caracterului aleatoriu, dupa cum urmeaza:
- Primii 8 (opt) sunt extrasi Castigatorii pentru premiul de tip „Bilet de avion dublu”, stabilit prin tragere la sorti electronica
- Urmatorii 8 (opt) sunt extrasi Rezerve pentru premiile de tip „ Bilet de avion dublu”, stabilite prin tragere la sorti electronica

6.6 Fiecare participant poate castiga un singur premiu.

6.7 ORGANIZATORUL va contacta telefonic castigatorii premiilor, precum si Rezervele extrase in cazul in care castigatorii initiali nu sunt validati sau nu pot fi contactati. Rezervele vor fi contactate in ordinea extragerii.

6.8 ORGANIZATORUL se obliga sa-i contacteze telefonic pe castigatorii premiilor in termen de maxim 15 zile lucratoare de la data extragerii pentru a-i anunta si informa de modul in care vor intra in posesia premiilor. Acest termen poate fi depasit in situatii mai presus de diligentele ORGANIZATORULui. In cazul in care Castigatorii nu pot fi contactati din diverse motive (ex: lipsa numar de telefon, in afara ariei de acoperie, numar de telefon invalid sau incorect inregistrat) pentru o perioada de 2 zile lucratoare sau refuza premiul atribuit, se vor apela in ordinea extragerii Rezervelor. Contactarea telefonica se face doar la numarul de telefon disponibil in sistemul informatic al ORGANIZATORULUI.

6.9 Acordarea premiilor se va face in perioada 20.07-10.09.2023.

6.10 Daca premiul nu va putea fi acordat in urma tragerii la sorti din diverse motive, el va ramane la dispozitia ORGANIZATORULUI.

6.11 Dreptul asupra premiului nu poate fi transferat unei alte persoane si nu se poate schimba cu contravaloarea in bani.

6.12 Orice alte cheltuieli neprecizate ca reprezentand premiu, nu intra in sarcina ORGANIZATORULUI si vor fi suportate de catre castigator.

6.13 ORGANIZATORUL nu ofera niciun fel de garantie pentru produsele oferite ca premii, castigatorul va continua relatia comerciala cu producatorul/furnizorul premiului (intarzieri, anulari de zboruri etc)

6.14 Dupa primirea premiului constând în „Bilet de avion dublu” va continua relaţia comercială cu emitentul voucher-ului. Este posibil ca deţinerea şi folosirea voucherului cadou să presupună respectarea unor condiţii, prin urmare este recomandat câştigătorului să le verifice înainte de acceptarea premiului. Acceptarea premiului Campaniei, presupune că a luat cunoştinţă de şi a acceptat existenţa acestor condiţii.

6.15 Existenta sau aparitia pana la data acordarii premiilor a oricarei cauze care ar duce la pierderea dreptului castigatorilor de a beneficia de premii, nu va crea nicio obligatie de compensare, despagubire sau de alta natura in sarcina ORGANIZATORULUI.

6.16 ORGANIZATORUL va face publice numele castigatorilor si castigurile acordate prin publicarea acestora pe site-ul ORGANIZATORULui, respectiv www.eturia.ro

Secțiunea 7- Taxe si impozite:

7.1 ORGANIZATORUL se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze la bugetul de stat impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate cu articolele 108-110 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Titlul IV „Impozitul pe venit”.

7.2 Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului. De la data livrarii premiilor, toate cheltuielile legale aferente acestora revin castigatorului/proprietarului.

Secțiunea 8- Legea aplicabilă. Litigii

8.1 Eventualele neînțelegeri apărute între Organizator și participanții la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești de la sediul Organizatorului.

8.2 Legea aplicabilă este legea română.

8.3 Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se vor putea trimite în atenția Departamentului Marketing la următoarea adresă: S.C. ETURIA S.R.L. cu sediul in Piatra Neamt, str. 1 Decembrie 1918, Nr.58, jud. Neamt sau pe adresa de email: marketing@eturia.ro în termen de maxim 30 zile de la data încheierii Campaniei, respectiv data de 30.07.2023. Ora 23.59. După această dată, ORGANIZATORUL nu va mai lua în considerație nicio reclamație.

Secțiunea 9 - Întreruperea/încetarea Campaniei

9.1 Campania va putea fi întreruptă sau va putea înceta înainte de termen în caz de forță majoră și/sau caz fortuit (așa cum acestea sunt definite de Codul Civil) sau printr-o decizie a ORGANIZATORULUI. În situația apariției vreunuia din aceste cazuri, ORGANIZATORUL va anunța participanții pe website-ul www.eturia.ro sau prin afisare la sediile agentiei.

9.2 Campania va fi intrerupta sau va inceta si in cazul in care se decide astfel prin hotărâre a instanței de judecata, sau prin acte ale unor autorități publice competente.

9.3 Pentru situațiile avute în vedere la pct. 9.1 și pct. 9.2, ORGANIZATORUL nu mai are nicio obligație către participanți cu privire la returnarea vreunei sume de bani cu titlu de despagubire sau alte asemenea pretenții.

Secțiunea 10 - Prelucrarea datelor personale

10.1 ORGANIZATORUL prelucrează datele cu caracter personal in mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata si le colecteaza in scopuri determinate, explicite si legitime, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în materia protecției datelor cu caracter personal. Datele personale obtinute de Organizator sunt prelucrate folosind instrumente manuale, electronice si automate, intr-un mod care sa le asigure securitatea si confidentialitatea, ca parte a activitatii sale, in scopul furnizarii de servicii turistice la care clientul (participantul) este parte, pentru respectarea prevederilor legislatiei nationale si UE si/sau pentru realizarea interesului legitim al operatorului de date cu caracter personal (ORGANIZATORUL). ORGANIZATORUL prelucreaza datele cu caracter personal ale participanților la Campanie in scopul desfasurarii Campaniei (cum ar fi organizare și desfășurare, desemnarea și validarea câștigătorilor, acordarea premiilor) in temeiul interesului sau legitim, cu respectarea prevederilor legale aplicabile, precum si in temeiul indeplinirii obligatiilor sale legale (cum ar fi obligatii fiscale, obligatii de publicitate, obligatii de arhivare etc.). Participantii se pot opune in orice moment inscrierii lor automate in Campanie la momentul achitionarii oricarui produs inclus in Campanie sau prin prezentarea și solicitarea acestui lucru în orice sediu sau printr-un email transmis pe adresa office@eturia.ro

10.2 Participanții la Campanie beneficiază de următoarele drepturi în contextul prelucrării datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor (dreptul de „a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri si dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și/sau instanțelor competente, în măsura în care consideră că este necesar.

10.3 Pentru mai multe detalii privind activitățile de prelucrare și modul de exercitare a drepturilor, participanții pot consulta sectiunea dedicata din website: https://www.eturia.ro/procesarea-datelor

10.4. Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.10.5. Datele personale ale Participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Secțiunea 11- Alte prevederi

11.1 Participanții vor respecta necondiționat și în mod irevocabil prevederile prezentului document. În cazul în care ORGANIZATORUL constată neîndeplinirea și/sau nerespectarea condițiilor stipulate de prezentul document, își rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile și beneficiile ce revin câștigătorului, fără alte despăgubiri sau plăți.

11.2 ORGANIZATORUL își rezervă dreptul de a modifica prezentul document, prin incheierea unui act adițional urmând ca aceste modificări să intre în vigoare după anunțarea prealabilă a participanților pe site-ul www.eturia.ro și/sau prin afișare in cele doua sedii. unitățile teritoriale. Anunțul se va face de către Organizator cu cel puțin 1 zi înainte de intrarea în vigoare a modificărilor.

11.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a efectua mai multe verificari in cazul in care observa tentative de frauda .

11.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu lua in considerare inscrieri incomplete si de a nu valida inscrierile ce nu respecta 100% conditiile Regulamentului, indiferent de motivul invocat de catre participant.

11.5. În cazul oricărei fraude, neînţelegeri sau dispute care poate apărea în orice moment cu privire la desfăşurarea acestei promotii, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile legale considerate oportune.

Secțiunea 12 - RESPONSABILITATE/LIMITAREA RĂSPUNDERII

12.1. Organizatorul si societatile implicate in organizarea si derularea Campaniei nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii datorita unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi: situatii in care datele completate in formularul de inscriere in Campanie contin erori, sunt incomplete si /sau apartin altei persoane, defectiuni tehnice ale operatorilor de internet, probleme cu reteaua electrica, erori cauzate de intreruperea neasteptata a serviciului de hosting al website-ului etc. sau alte motive independente de Organizator. Prin inscrierea in Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte Regulamentul Oficial, precum si toate deciziile luate de catre Organizator si colaboratorii sai in toate aspectele legate de implementarea acesteia.

12.2 Organizatorul nu este raspunzator pentru: situatiile in care participantul nu poate fi contactat de catre Organizator, eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiul obtinut, indiferent de natura acestor prejudicii.

12.3 Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta si este de acord cu urmatoarele:
a. participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
b. participantul este de acord cu prelucrarea datelor personale in conditiile si in scopul declarat prin acest Regulament Oficial.

12.4 Organizatorul Campaniei nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, pentru situatiile in care un participant comunica in mod eronat sau nu mai este disponibil la datele de contact comunicate pentru intrarea in posesia premiului.

12.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi invalidate, fara ca Organizatorul sa aiba obligatia de a anunta participantii care au efectuat respectivele participari invalide.

12.6 Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei si imaginea acesteia.

12.7 Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de catre Participanti.

12.8 Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior termenelor stabilite in prezentul Regulament Oficial sau ulterior incheierii Campaniei.

12.9 Daca sunt identificate cazuri de fraudare a inscrierilor, Organizatorul are dreptul de a nu pune in posesia participantului cadoul astfel obtinut sau de a solicita restituirea cadoului sau a contravalorii cadoului astfel primit si de a urmari din punct de vedere juridic (prin intermediul organelor de cercetare si/sau instante judecatoresti) respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

 

Denumirea/Adresa ORGANIZATORULUI
S.C. ETURIA S.R.L. cu sediul in Piatra Neamt, str. 1 Decembrie 1918, Nr.58, jud. Neamt

Anexa 1 - Specificatii si conditii de utilizare a premiilor

1. Bilet de avion dublu - 8 premii
Castigatorul va putea sa aleaga din urmatoarele destinatii si plecari:Franta (Nice 10.09), Spania (Palma de Mallorca 02.09) si Italia (Catania 03.09), limita a maxim 6 bilete / destinatie sau 3 bilete double/ destinatie.
In eventualitatea in care o destinatie nu este disponibila, castigatorul va alege din destinatiile disponibile. Biletul de avion se ofera castigatorului si unui insotitor la alegerea castigatorului.

 

Eturia De ce

 • Consultantii nostri sunt specializati pe regiuni pe care le-au explorat in detaliu ca sa-ti poata oferi cele mai bune recomandari.
 • Iti punem la dispozitie ghiduri complete si sfaturi de calatorie personalizate pentru vacanta ta, iar in excursiile de grup beneficiezi de asistenta in limba romana.
 • Recomandat Up Up Your Service
  Recomandat Up Your Service si Ron Kaufman, lider global in construirea culturii serviciilor superioare.
 • Iti oferim un raport excelent calitate/pret, garantat datorita parteneriatelor semnate cu 550 de hoteluri si agentii de turism si colaborarilor cu 150 de companii specializate in managementul destinatiei din jurul lumii.
 • Tariful vacantei include zboruri, taxe de aeroport, cazari selectionate, asigurare complexa de calatorie.
 • Vacantele complexe inglobeaza tururi, ghizi locali, taxe de acces la obiective, activitati, mesele specificate in program, dar si bacsisul pentru ghizii si soferii ce-ti sunt permanent alaturi in vacanta.
 • Pe toata durata vacantei, iti oferim suport 24/7.
 • Asigurarea complexa de calatorie Colonnade (medicala si storno) este inclusa implicit in toate pachetele de tip circuit si disponibila, optional, la pachetele de tip sejur.
 • Eturia este membru ANAT

Newsletter Eturia

Aboneaza-te la newsletter si castiga automat un voucher in valoare de 50 euro!

Poti folosi voucher-ul la urmatoarea achizitie de peste 1.500 euro/pachet/persoana, efectuata in perioada 04.09.2023 - 31.03.2024, ora 17:00.

Prin apasarea butonului „Aboneaza-te”, sunteti de acord sa permiteti companiei ETURIA sa stocheze si sa proceseze adresa de mail pentru a va furniza continutul solicitat. Pentru mai multe informatii despre modul in care va prelucram datele, in scop de marketing si promovare va rugam sa consultati Termeni si Conditii de campanie.

Promotii si Oferte speciale
Plata online servicii Eturia

Alege sa platesti online, rapid si simplu, factura ta Eturia